• AIR CLEANER BOX CONNECTION TUBE-CYGNUS 125

AIR CLEANER BOX CONNECTION TUBE-CYGNUS 125


Item number

Name

Manufactory

Model

Size

DM032100

AIR CLEANER BOX CONNECTION TUBE

YAMAHA

CYGNUS 125

32mm